De medisch pedicure en algemene voorwaarden

De drempel om naar de pedicure te gaan wordt steeds lager. Jong en oud vinden steeds meer de weg naar de praktijk.
Door de toenemende vergrijzing – en daardoor een toename van risicogroepen, zoals reumapatiënten en diabetici – zullen meer mensen vaker een beroep doen op de pedicure.
Daarbij komt dat cliënten/consumenten – maar ook ziektekostenverzekeraars – steeds kwaliteitsbewuster en kritischer worden in hun keuze voor de beroepsbeoefenaar.
Door deze ontwikkelingen wordt de vraag naar goed uitgeruste en breed opgeleide pedicures alleen maar groter.

Evenals de pedicure is de medisch pedicure voornamelijk werkzaam als zelfstandige zonder personeel. Ze werken in een praktijk en/of ambulant. Soms werken ze in loondienst, bijvoorbeeld bij een zorginstelling of medisch centrum.

De medisch pedicure houdt zich evenals de pedicure bezig met de verzorging van de voeten en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Ze onderscheidt zich van de ‘cosmetisch’ pedicure door het uitvoeren van specialistische behandelingen, zoals de behandeling van de risicovoet. Deze voet heeft een verhoogd risico op complicaties, ten gevolge van ziekten als reuma, diabetes mellitus, spasticiteit en andere oorzaken zoals ouderdom of verwaarlozing.

Verder past de medisch pedicure specialistische technieken toe, zoals nagelbeugeltechnieken, nagelreparaties, nagelprothesen, antidruktechnieken en orthesiologie. Deze behandelingen zijn preventief of gericht op pijn- en/of klachtenvermindering.

Vergoeding uit basisverzekering
De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering. De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg. Het knippen van gezonde nagels en het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar.

Heeft u diabetes en een zorgprofiel, dan bepaalt de podotherapeut hoe vaak u behandeld kunt worden door een medisch pedicure. Pedicurepraktijk IJzerlo heeft contracten met Praktijk podotherapie Luiten-Knippenborg te Sinderen/Doetinchem, Voetencentrum Wender te Aalten en Podotherapie Innofeet te Aalten.

Algemene Voorwaarden Pedicurepraktijk IJzerlo

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk IJzerlo en een cliënt waarop Pedicurepraktijk IJzerlo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Pedicurepraktijk IJzerlo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk IJzerlo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – op werkdagen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk IJzerlo door te geven. De afmelding kan uitsluitend telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Pedicurepraktijk IJzerlo 50% van het honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicurepraktijk IJzerlo de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk IJzerlo dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Ambulant

Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaatsvinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

Behandeling vindt uitsluitend plaats in een rookvrije ruimte.

5. Tarieven en betaling

Pedicurepraktijk IJzerlo vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zo lang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 8 dagen over te maken aan Pedicurepraktijk IJzerlo.

Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, is Pedicurepraktijk IJzerlo gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicurepraktijk IJzerlo tijdens het eerste consult van alle gegevens, waarvan Pedicurepraktijk IJzerlo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk IJzerlo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem, deze is beveiligd met een wachtwoord. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. Pedicurepraktijk IJzerlo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk IJzerlo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Pedicurepraktijk IJzerlo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk IJzerlo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk IJzerlo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk IJzerlo is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten, apparatuur en/of materialen van Pedicurepraktijk IJzerlo.

Diefstal wordt door Pedicurepraktijk IJzerlo altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Pedicurepraktijk IJzerlo geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicurepraktijk IJzerlo.

Pedicurepraktijk IJzerlo dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk IJzerlo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk IJzerlo en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Pedicurepraktijk IJzerlo via Provoet is aangesloten.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk IJzerlo het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar Pedicurepraktijk IJzerlo.

Pedicurepraktijk IJzerlo heeft een rookverbod.

13. Contra indicaties

In het belang van de gezondheid van de cliënt, Pedicurepraktijk IJzerlo en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

1. besmettelijke (huid-)ziekten;

2. griep of ernstige verkoudheid;

3. indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters).

14. Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Pedicurepraktijk IJzerlo informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik.

15. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk IJzerlo en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De algemene voorwaarden per 16 maart 2018.

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.

Praktijkadres:
Thijsweg 7
7122 KH IJzerlo (Gem. Aalten)

Correspondentieadres:
Thijsweg 4
7122 KH AALTEN

📱 06 50214134
pedicure-everdien@hotmail.com

Betaling per betaalverzoek, contant of door overmaking op:
NL40RABO0313794626 t.n.v. Pedicurepraktijk IJzerlo

Openingstijden:
Maandag: 9.00-16.30
Dinsdag gesloten
Woensdag: 9.00 – 16.30
Donderdag: 9.00 – 16.30
Vrijdag: ambulant medisch pedicure
Zaterdag: gesloten
Zondag gesloten

Behandeling vindt uitsluitend plaats volgens afspraak.

Provoet lidnummer: 314886
Procert Kwaliteits Registratienummer: 14333
KvK nummer: 66374162
AGB pedicurepraktijk: 96062678
AGB zorgverlener: 96100578
BTW nr: NL001864742B44

U kunt uw auto voor de ingang van mijn praktijk parkeren !

Partner van Voetencentrum Wender

Samenwerking met de volgende podotherapeuten: